Навчально-виробничий процес

1

Заступник директора з НВР
Чопова Оксана Володимирівна

Основним навчально-методичними документом з планування навчально-виробничого процесу в ПТНЗ є  „Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах” №419 від 15.06.2006 року.

Складовою навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах є виробниче навчання і виробнича практика учнів навчальних закладів, які зорганізуються і проводяться відповідно до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 № 992), Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442), Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.06 № 419), Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці (затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.94 № 130) та інших нормативних документів у галузі професійно-технічної освіти.

I.                Плануюча документація щодо організації виробничого навчання та виробничої практики:

– При укладанні плану роботи на навчальний рік в розділі цього плану “Професійно-практична підготовка” плануються заходи щодо забезпечення і вдосконалення організації виробничого навчання та виробничої практики, розробки відповідних планів, дидактичних матеріалів для комплексного методичного забезпечення занять (уроків), підбір навчально-виробничих робіт тощо;

На семестр, курс підготовки майстром виробничого навчання складається перелік навчально-виробничих робіт, який погоджується зі старшим майстром, розглядається і схвалюється на засіданні методичної комісії та затверджується заступником керівника з навчально-виробничої роботи ЦПТО № 1 м. Харкова. До зазначеного переліку додається технологічна та технічна документація, що розробляється методичними комісіями Центру на основі державних стандартів;

На місяць майстрами виробничого навчання складаються плани виробничого навчання у відповідності з робочими навчальними планами і робочими навчальними програмами професійно-практичної підготовки та переліками навчально-виробничих робіт для навчальних груп і погоджуються зі старшим майстром та затверджуються заступником керівника з навчально-виробничої роботи.

За відсутності умов для фронтального навчання учнів окремим видам робіт додатково складаються графіки їх переміщення по робочих місцях, в якому вказуються прізвища учнів, теми програми, назви робочих місць, дільниць та тривалість роботи на кожному робочому місці.

План навчально-виробничої діяльності ЦПТО № 1 м. Харкова розробляється старшим майстром на півріччя на основі робочих програм професійно-практичної підготовки, переліку навчально-виробничих робіт, фонду навчального часу, погоджується з заступником керівника з начально-виробничої роботи і затверджується керівником закладу;

План уроку виробничого навчання особистим робочим документом майстра виробничого навчання і складається ним за довільною формою відповідно до робочої навчальної програми з професійно-практичної підготовки, плану виробничого навчання на місяць з дотриманням педагогічних та методичних вимог на кожний день занять з виробничого навчання в майстернях Центру або на виробництві;

Під час виробничої практики учнів майстер виробничого навчання розробляє план роботи на кожний робочий день.

II. Професійно-практична підготовка

 складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, а також на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг за такими формами:

– уроки виробничого навчання у ЦПТО № 1 м. Харкова;

– уроки виробничого навчання на виробництві чи у сфері послуг;

– виробнича практика на робочих місцях чи у сфері послуг;

– переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи у сфері послуг;

– інші форми професійно-практичної підготовки.

2.1.Виробниче навчання

включає:

– навчання учнів у навчально-виробничих майстернях;

– навчання учнів, слухачів безпосередньо на підприємствах, де вони, під керівництвом майстрів виробничого навчання навчаються використовувати сучасні механізми та інструменти, набувають потрібних практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи. Заняття проводяться згідно з графіком, складеним майстром виробничого навчання групи та затвердженим заступником керівника з навчально-виробничої роботи.

Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше 12 чоловік, а на третьому ступені професійно-технічної освіти не менше 6 чоловік.

2.2.Виробнича практика

учнів, слухачів проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг. Під час виробничої практики учні ведуть щоденник виробничої практики, у якому керівник практики оцінює виконання навчально-виробничих робіт, та по її закінченню робить загальний висновок про результати виробничої практики.

Виробнича практика може здійснюватись лише на тих робочих місцях, які атестовані відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці і відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці.

III. Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики

Переліки підприємств, зобов’язаних надавати учням, слухачам робочі місця або навчально-виробничі дільниці для проходження виробничого навчання та виробничої практики, формуються професійно-технічними навчальними закладами з урахуванням пропозицій підприємств-замовників підготовки кваліфікованих робітників, роботодавців, місцевих органів виконавчої влади і затверджуються обласною державною адміністрацією.

У переліках зазначаються назви підприємств та кількість робочих місць або навчально-виробничі ділянки, що мають виділятися кожним підприємством протягом певного періоду, назви і місцезнаходження ЦПТО № 1 м. Харкова та квоти робочих місць для учнів.

Учні можуть з дозволу керівництва Центру добирати для себе місця для проходження виробничого навчання та виробничої практики.

Виробниче навчання та виробнича практика учнів можуть проводитися, як виняток, з дозволу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації у навчально-виробничих майстернях, ЦПТО № 1 м. Харкова за умови забезпечення ними виконання у повному обсязі робочих навчальних планів і програм.

Учні нашого закладу на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатного розпису працівників не включаються.

ЦПТО № 1 м. Харкова та підприємство, що надає робочі місця або навчально-виробничі ділянки, не пізніше 2-х тижнів до початку виробничого навчання та виробничої практики укладають на основі типового договору, що додається, договір про надання робочих місць для проходження учнями, слухачами виробничого навчання та виробничої практики.

ЦПТО № 1 м. Харкова не пізніше ніж за один тиждень до початку виробничого навчання та виробничої практики подають підприємствам списки учнів із зазначенням прізвищ майстрів виробничого навчання навчальних груп, навчальні програми з виробничого навчання та виробничої практики.

До початку виробничої практики або виробничого навчання на підприємстві неповнолітні обов’язково проходять медичний огляд, а також спеціальне навчання з питань охорони праці в обсязі діючих на підприємстві навчальних програм з наступною перевіркою знань з охорони праці в установленому на підприємстві порядку.

Наказом по навчальному закладу на період проведення виробничої практики та виробничого навчання призначаються особи цього закладу, відповідальні за її проведення, які зобов’язані контролювати створення на підприємстві безпечних і здорових умов праці неповнолітніх, навчання з безпеки праці, пожежної безпеки, виконання неповнолітніми вимог охорони праці.

Перед початком виробничого навчання та виробничої практики керівник підприємства видає наказ про персональний розподіл учнів закладу на робочі місця та визначає види робіт і призначає відповідальних за проведення практики і навчання. Цим самим наказом оформляється закріплення неповнолітніх за досвідченими працівниками-інструкторами, а також із числа кваліфікованих фахівців призначаються особи, відповідальні за безпечне проведення практики на дільниці (у цеху).

П’ятдесят відсотків заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням ЦПТО № 1 м. Харкова, які отримують стипендію і харчування, може бути направлено на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, а п’ятдесят відсотків виплачується учню.

Пов`язані зображення: