Науково-методична робота

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні зростає значення методичної роботи як одного з основних складників системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, активізації творчого потенціалу кожного педагога.

Методичний кабінет ЦПТО № 1 відіграє важливу роль в організації ефективної методичної роботи навчального закладу. Він є центром методичної роботи, методичної допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання, вихователям, практичному психологу, місцем, де створені умови для підготовки педагогів до занять, центром науково-педагогічної інформації.

Робота методичного кабінету організована за кількома напрямками:

–  спонукання педагогічних працівників до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

– накопичення та зберігання власних напрацювань педагогів навчального закладу, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

–  інформування педагогів про надбання педагогічної науки;

–  створення сприятливих умов для самоосвіти педпрацівників у межах навчального закладу;

– організація заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників;

– охоплення максимальної кількості педагогів методичною роботою і надання їм необхідної допомоги;

– підвищення рівня навчально-виховної роботи тощо.

Науково-методична робота з викладачами ведеться в індивідуальній,  груповій та масовій формах. У пошуку форм методичної роботи, її пріоритетних напрямів використовується диференційований підхід, а також враховуються побажання і запити кожного педагога через анкетування та діагностування, яке проводилося наприкінці минулого навчального року.

Підвищенню якісного складу педагогів сприяє активне впровадження у навчально-виховний процес педагогічних інноваційних технологій, зокрема особистісно орієнтованого навчання, проектних та інтерактивних технологій.

Для керівництва науково-методичною роботою на базі методичного кабінету створено методичну раду, до складу якої входять директор, заступники директора, методист, голови методичних комісій.

Велика роль у методичній роботі відводиться методичним комісіям.

Засідання методичних комісій відбуваються згідно з графіком – один раз на місяць (10 засідань у навчальному році). Тематика їх різна. Вони проводяться в традиційній і нетрадиційній формах.

Наприклад,

круглі столи: «Метод проектів. Сутність, вимоги до використання, етапи роботи», «Активізація навчального процесу на уроках виробничого навчання за допомогою ігрових технологій»;

психологічні семінари; педагогічний консиліум «Практичне  застосування елементів  інноваційних  технологій  на  уроках»;

лекція «Метод навчальних проектів як системний компонент сучасного навчально-виховного процесу в середовищі розвивального, особистісно орієнтованого навчання української мови та літератури» та ін..

Методичні комісії на засіданні методичної ради аналізують свою роботу за рік і відображають її у «Підсумках роботи методичної комісії за минулий навчальний рік», планують також завдання методичної комісії на новий навчальний рік. У папках методичних комісій містяться матеріали про кількісний і якісний склад педагогічних працівників МК, їх курсову перепідготовку, графік відкритих уроків, та графік взаємовідвідування членами методичної комісії, план роботи на місяць, звіт роботи за цей місяць, протоколи засідань і матеріали до них.

Методичні комісії спрямовували свою роботу на підвищення кваліфікації педагогів. З цією метою у навчальному закладі працюють фахові школи: «Школа педагогічної майстерності викладачів», «Школа майстра виробничого навчання», «Школа початківця».

Основні завдання, що стоять перед педагогами:

–  забезпечити безперервність роботи щодо підвищення рівня психолого-педагогічної  компетентності викладачів на діагностичній основі та з урахуванням їх інтересів й індивідуальних особливостей;

–  підвищити рівень практичного ознайомлення викладачів з інноваційними технологіями навчання;

–  практична пропаганда інноваційних технологій;

–  спонукати викладачів до педагогічної творчості, самоосвіти, самовдосконалення.

Одним із напрямків методичної роботи ЦПТО № 1 є організація роботи з початківцями. Завдання цієї роботи – надати допомогу початківцям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвивати вміння використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, спонукати початківців до творчої активності.

Методичні комісії проводили предметні тижні, які дали можливість започаткувати нові форми роботи, виявити здібних, обдарованих учнів, дістати інформацію про професійний рівень педагога та особистісний розвиток учнів. Кожний із тижнів – серйозна колективна творча праця, свято, завчасно й добре організоване членами методичної комісії.   Тижні з професій та тижні загальноосвітніх дисциплін проводяться згідно з графіком, який розглядається на методичній раді. Структура тижнів різна. Вона включає виставки, конкурси газет, публікацій, презентацій і творчих робіт учнів, відкриті уроки, позакласні і методичні заходи. Наприклад, літературно-музичні композиції: «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття», літературний калейдоскоп «Кохання в різних жанрах»; змагання: «Мовознавчий турнір».

Під час проведення методичного тижня педагоги навчального закладу удосконалювали професійну майстерність, збагачувалися педагогічним досвідом. Методичний тиждень включав відкриті уроки досвідчених педагогів навчального закладу, відкритий виховний захід «Інтернет-залежність», «Психологічний тренінг педагогічної майстерності» для майстрів виробничого навчання, семінари: «Використання ігрових моментів на уроці», «Робота з учнівським колективом»; виставку новинок методичної та педагогічної літератури в методичному кабінеті, виставку дидактичного та роздаткового матеріалу викладачів (виставка-огляд напрацювань викладачів).

Підготовлені і проведені методичним кабінетом заходи сприяли підвищенню творчого потенціалу педагогічних працівників, активному впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

–  круглий стіл «Використання інтерактивних методів навчання» («Школа педагогічної майстерності викладачів»)

–  семінар – практикум «Методичні прийоми для перевірки домашньої роботи» («Школа педагогічної майстерності викладачів»)

Творчі доробки педагогів представлені на методичних виставках: «Дидактичний та роздатковий матеріал викладачів, які  атестуються».  Матеріали, представлені на виставці,  показали, що педагоги спрямовують свою роботу на підвищення якості і результативності навчання учнів, прагнуть активізувати їх пізнавальну діяльність, розвинути їх творчі здібності.

Однією з найпоширеніших  форм навчально-методичної роботи є відвідування уроків і позаурочних  заходів, спрямованих на обмін  досвідом  та  його поширення, на взаємодопомогу у роботі. Викладачі кожної методичної комісії складають графік взаємовідвідування уроків, графік відкритих уроків. Протягом року вони відвідують уроки один в одного, про що залишають записи в «Журналі взаємовідвідування уроків».

Педагогічні працівники  регулярно беруть участь в обласних семінарах, проходять курси підвищення кваліфікації.

Елементи інноваційних технологій стали нормою майже на кожному уроці педагогів навчального закладу, які прикладають всі зусилля для того, щоб уроки були цікавими, насиченими, орієнтованими на особистість учня, забезпечували міцність засвоєння знань, розвивали логічне мислення, сприяли творчому пошуку.

Особлива увага приділяється самоосвіті педагогів як обов’язковому елементу розвитку їх професійної компетентності. Усі педагогічні працівники склали плани самоосвіти на навчальний рік, в яких особливе значення надавалось творчій роботі над удосконаленням навчально-виховного процесу, роботі над індивідуальною методичною темою та темою навчального закладу.

Одним із важливих напрямків діяльності методичної роботи навчального закладу є забезпечення розвитку нахилів та здібностей учнів. Тому діяльність педагогічного колективу і спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання творчо обдарованих дітей. Так, за останні два роки значно збільшилася кількість переможців, призерів різних конкурсів, пошуково-дослідницької роботи.

Пріоритетним завданням навчально-виховного процесу навчального закладу є всебічний розвиток учнів, зокрема творчих здібностей особистості.

Однією з форм методичної роботи навчального закладу є атестація педагогічних працівників, яка проводиться з метою визначення відповідності педагогів посаді, яку вони займають, рівневі їх кваліфікації. Педагоги, які атестувалися в 2012-2013н.р., виступали на педагогічних радах: «Творчий звіт «Від атестації до атестації»  «Інноваційний звіт педагогів, які атестуються».

Організована робота підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Моніторинг навченості учнів, стану методичної роботи та навчально-виховної роботи по результатам участі учнів у  обласних конкурсах з загальноосвітньої підготовки та конкурсів фахової майстерності з професій дають підстави вважати, що проблема педагогічного колективу «Особистісно орієнтований підхід у навчанні та вихованні кваліфікованого конкурентоспроможного робітника на ринку праці» реалізується.

Триває поповнення методичного кабінету методичною, сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу педагогічних працівників навчального закладу.

Пов`язані зображення: